REGUŁA ŻYCIA

WSPÓLNOTY PRZYMIERZA „GWIAZDA BETLEJEMSKA”

PREAMBUŁA
W kwietniu 2000 roku spotkaliśmy się – kilka małżeństw z dziećmi z różnych miejscowości diecezji pelplińskiej (z doświadczeniem życia w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, we wspólnocie życia stałego, tzw. Wspólnocie Krzyża) – w Klukowej Hucie k/Kościerzyny, by na wspólnej modlitwie i dzieleniu szukać swojego miejsca w Kościele. Postanowiliśmy, że pojedziemy razem do Ustronia na rekolekcje letnie Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” z Bielska-Białej. Tam zapragnęliśmy, aby całymi rodzinami wzrastać wspólnie w wierze, spotykając się na modlitwie, świadcząc o Jezusie Chrystusie i wspierając się nawzajem przez budowanie braterskich relacji w Przymierzu. Tak powstała Wspólnota Przymierza „Gwiazda Betlejemska”. Pierwsze osoby podpisały Deklarację Przymierza 22 czerwca 2002 roku.

 1. NASZA MISJA I CEL
  1. Podobnie jak gwiazda, która prowadziła Mędrców do Nowonarodzonego Jezusa, chcemy radykalnie żyć Ewangelią, by wskazywać na Chrystusa.
  2. Członkowie Wspólnoty pragną żyć wiarą, aby – budując środowisko chrześcijańskie – być zaczynem trwałych zmian w miejscu swego zamieszkania.
  3. Wspólnota pragnie służyć Kościołowi idąc z Dobrą Nowiną aż po krańce ziemi. Spotykamy się i służymy w diecezjach, w których zostaliśmy przyjęci przez Biskupa Diecezjalnego.
  4. Znakiem graficznym Wspólnoty jest symbol gwiazdy betlejemskiej.
 2. FUNDAMENTY DUCHOWOŚCI
  Zobowiązania składane przez członków wspólnoty są realizacją przyrzeczeń chrzcielnych.
  Fundamentem naszej duchowości jest życie w Przymierzu, które opiera się na trzech filarach:
  1. uwielbianie – z wiarą stajemy do modlitwy osobistej i wspólnotowej w duchu uwielbienia na wzór Maryi;
  2. świadectwo – głosimy Dobrą Nowinę o Jezusie i żyjemy zgodne z tym, co głosimy, oczekując z nadzieją przyjścia Jezusa w chwale;
  3. relacje braterskie – służymy sobie z miłością takimi charyzmatami, jakie każdy z nas otrzymał.
 3. ŻYCIE WSPÓLNOTY
  Życie we Wspólnocie realizujemy poprzez:
  1. modlitwę
   • uczestniczymy we Mszy św. w parafiach, w których mieszkamy i w czasie spotkań Wspólnoty,
   • adorujemy Najświętszy Sakrament indywidualnie, w czasie rekolekcji i podczas spotkań Wspólnoty,
   • przynajmniej raz w miesiącu przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania,
   • modlimy się indywidualnie rozważając Słowo Boże, które Kościół przygotował w liturgii na każdy dzień,
   • modlimy się we Wspólnocie w czasie spotkań Przymierza i spotkań otwartych,
   • odmawiamy różaniec, szczególnie modląc się za nasze dzieci i w intencjach Kościoła,
   • modlimy się w intencji księży;
   • dbamy o piękno sprawowanej liturgii poprzez indywidualne i wspólnotowe w niej zaangażowanie;
  2. formację
   • regularnie uczestniczymy w katechezach formacyjnych i spotkaniach w grupach dzielenia we Wspólnocie,
   • w czasie spotkań otwartych prowadzimy katechezę dla dorosłych, młodzieży oraz katechezy i zajęcia dla dzieci,
   • uczestniczymy w rekolekcjach i dniach skupienia oraz konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach, wykładach oraz koncertach dla dorosłych, młodzieży i dzieci, organizowanych przez naszą Wspólnotę i inne wspólnoty;
  3. służbę
   • włączamy się w życie Wspólnoty przez posługi w diakoniach m.in. liturgicznej, muzycznej, organizacyjnej, dziecięcej, gastronomicznej,
   • posługujemy modlitwą wstawienniczą, między innymi o uzdrowienie i uwolnienie, prowadzoną zgodnie z wytycznymi Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej,
   • posługujemy w czasie wydarzeń i kursów ewangelizacyjnych,
   • publikujemy materiały dotyczące Wspólnoty i prowadzimy strony internetowe,
   • udzielamy wsparcia materialnego osobom w trudnej sytuacji życiowej;
  4. świętowanie
   • celebrujemy we Wspólnocie szczególne dni w roku liturgicznym: Uroczystość Objawienia Pańskiego, Triduum Paschalne i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
   • zabiegamy o gościnność naszych domów rodzinnych.
 4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO WSPÓLNOTY
  Przynależność do Wspólnoty określamy poprzez uczestnictwo w spotkaniach Wspólnoty i według podjętych zobowiązań. Wspólnotę tworzą osoby w Przymierzu, Przymierzu w Drodze i z Grup Dzielenia oraz sympatycy:
  1. osoby w Przymierzu – osoby, które podjęły i podpisały deklarację Przymierza; decyzję o przyjęciu do Przymierza podejmuje Rada Pastoralna;
  2. osoby w Przymierzu w Drodze – kandydaci przygotowujący się do podjęcia i podpisania deklaracji Przymierza; decyzję o rozpoczęciu okresu przygotowania – po nauczaniach przedstawiających zasady Przymierza – podejmuje Rada Pastoralna;
  3. osoby w grupach dzielenia – osoby uczestniczące w spotkaniach otwartych Wspólnoty, które spotykają się w rejonach, z których pochodzą, na dzieleniu się doświadczeniem wiary w codziennym życiu na podstawie pytań podawanych na katechezie podczas spotkań otwartych (grupy żeńskie i męskie); w spotkaniach grup dzielenia może uczestniczyć każdy, kto wyrazi takie pragnienie;
  4. sympatycy – osoby uczestniczące wraz z pozostałymi członkami Wspólnoty w spotkaniach otwartych raz w miesiącu.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE
  1. Odpowiedzialność za Wspólnotę podejmuje Rada Pastoralna. Pierwszą Radę Pastoralną stworzyli założyciele Wspólnoty:
   • w skład Rady wchodzi od trzech do siedmiu małżeństw, od jednej do trzech osób stanu wolnego z Przymierza (jeśli są takie osoby w Przymierzu), Koordynator i Ksiądz Duszpasterz;
   • Rada powołuje do swojego grona osoby z Przymierza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania; w taki sam sposób może odwoływać członków Rady. Rada Pastoralna nie jest kadencyjna;
   • Rada odpowiedzialna jest za:
    • zachowanie charyzmatu Wspólnoty,
    • podporządkowanie życia Wspólnoty jej celom,
    • bieżące rozeznawanie sposobu realizacji celów Wspólnoty.
  2. Przedstawicielem Rady Pastoralnej jest Koordynator.
   • Koordynator jest wybierany na trzyletnią kadencję spośród mężczyzn świeckich, należących do Rady, przez członków Rady Pastoralnej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady; w taki sam sposób Rada Pastoralna może odwoływać Koordynatora przed zakończeniem kadencji;
   • zadaniem Koordynatora jest:
    • koordynacja życia Wspólnoty zgodnie z ustaleniami i wnioskami Rady Pastoralnej,
    • prowadzenie spotkań Przymierza,
    • czuwanie nad realizacją programu formacyjnego dla Wspólnoty,
    • zwoływanie spotkań Rady Pastoralnej (przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym).
  3. Pasterzem Wspólnoty jest Ksiądz Duszpasterz.
   • Ksiądz Duszpasterz jest wybierany na trzyletnią kadencję spośród kapłanów będących w Przymierzu przez członków Rady Pastoralnej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady; Duszpasterz może pełnić tę funkcję przez więcej niż jedną kadencję; w taki sam sposób Rada Pastoralna może odwoływać Duszpasterza przed zakończeniem kadencji;
   • w sytuacji, gdy ksiądz występuje z Przymierza w czasie trwania kadencji, Rada Pastoralna podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie Duszpasterza; w przypadku braku kapłana w Przymierzu Rada może dokonać wyboru Duszpasterza spośród innych kapłanów; Wspólnota musi posiadać Duszpasterza;
   • zadaniem Księdza Duszpasterza jest:
    • sprawowanie sakramentów we Wspólnocie,
    • troska o duchowy wzrost członków Wspólnoty,
    • troska o wierność misji Kościoła,
    • czuwanie nad wiernością nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego w życiu i posłudze Wspólnoty.
  4. Reprezentantem biskupa diecezjalnego wobec Wspólnoty może być Asystent.
   • Jeżeli Biskup Diecezjalny z diecezji, na terenie której Wspólnota żyje i posługuje przydzieli Asystenta, określa także zakres jego obowiązków wobec Wspólnoty; Rada Pastoralna służy pomocą w zakresie określonym przez Asystenta. Asystent nie jest członkiem Rady Pastoralnej.
  5. Animatorzy:
   • są wyznaczani na czas określony przez Radę Pastoralną;
   • ich zadaniem jest między innymi:
    • prowadzenie grup dzielenia w całorocznej formacji,
    • animowanie modlitwy podczas spotkań modlitewnych.
  6. Odpowiedzialni za diakonie:
   • są wyznaczani na czas określony przez Radę Pastoralną do organizacji posługi diakonii;
   • konieczne do funkcjonowania Wspólnoty są następujące diakonie:
    • nauczań,
    • muzyczna,
    • organizacyjna,
    • dziecięca,
    • gastronomiczna
   • inne diakonie powoływane są na miarę potrzeb Wspólnoty.
  7. Skarbnik:
   • jest wybierany spośród osób świeckich z Przymierza na trzyletnią kadencję przez Radę Pastoralną w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania; w taki sam sposób Rada Pastoralna może odwoływać Skarbnika przed zakończeniem kadencji;
   • zadaniem Skarbnika jest:
    • prowadzenie ewidencji wpływów i rozchodów środków pieniężnych,
    • przekazywanie środków pieniężnych diakoniom z polecenia Rady Pastoralnej,
    • prowadzenie rozliczeń związanych z wydarzeniami wspólnotowymi,
    • przygotowanie i przedstawienie Radzie Pastoralnej rocznego sprawozdania finansowego.
 6. ZARZĄDZANIE DOBRAMI MATERIALNYMI
  Majątkiem Wspólnoty zarządza Rada Pastoralna. W jej imieniu pieczę na finansami sprawuje Skarbnik.
  1. Decyzje dotyczące zarządzania majątkiem Wspólnoty podejmuje Rada Pastoralna w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania; Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem diakonii zatwierdza Koordynator.
  2. Członkowie Wspólnoty mogą przekazywać dobrowolne kwoty pieniężne i dary materialne, które przeznaczane są na:
   • zakup sprzętów niezbędnych do funkcjonowania diakonii:
    • księgi liturgiczne, naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne,
    • sprzęt muzyczny, instrumenty muzyczne, nagłośnienie,
    • materiały do pracy z dziećmi,
    • produkty spożywcze do przygotowania agapy,
    • dekoracje i kwiaty,
    • sprzęt audio-wizualny,
    • opłaty za materiały informacyjne, strony internetowe,
    • wydawnictwa;
   • ofiary składane w parafiach, z których pochodzimy,
   • pomoc misjonarzom i wsparcie dla misji,
   • pomoc osobom ze Wspólnoty i spoza Wspólnoty, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
   • inwestycje zgodne z celami Wspólnoty,
   • inne wydatki niezbędne dla realizacji celów Wspólnoty.
  3. Rada Pastoralna może podjąć decyzję o wsparciu finansowym:
   • każdego członka Wspólnoty, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
   • członka Przymierza i Przymierza w Drodze, gdy trzeba uiścić opłatę za uczestnictwo w rekolekcjach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach i wykładach.
 7. OPUSZCZENIE WSPÓLNOTY
  1. Członkostwo osób będących w Przymierzu ustaje na skutek:
   • śmierci;
   • dobrowolnej rezygnacji przedstawionej Radzie Pastoralnej;
   • publicznego odstąpienia od wiary katolickiej;
   • podlegania ekskomunice nałożonej wyrokiem władzy kościelnej, zdeklarowanej lub latae sententiae.
  2. Jeśli osoby będące w Przymierzu nie wypełniają podjętych zobowiązań, decyzją Rady Pastoralnej przechodzą do kręgu osób w grupach dzielenia lub sympatyków z możliwością powrotu do Przymierza za zgodą Rady, po powtórnym przejściu formacji wstępnej.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmianę Reguły Życia Wspólnoty Przymierza „Gwiazda Betlejemska” może podjąć Rada Pastoralna bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady. Każdorazowa zmiana w Regule musi być przedstawiona Biskupowi Diecezjalnemu diecezji, na terenie której Wspólnota żyje i posługuje. Nie dotyczy to zmian w załącznikach do Reguły.
  2. Decyzję o rozwiązaniu Wspólnoty Przymierza Gwiazda Betlejemska podejmuje:
   • Biskup Diecezjalny, gdy działalność Wspólnoty wyrządza szkodę doktrynie lub dyscyplinie kościelnej albo powoduje zgorszenie wiernych;
   • Rada Pastoralna bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady.
  3. W przypadku rozwiązania Wspólnoty Rada Pastoralna określa sposób przeznaczenia majątku Wspólnoty.
  4. Członkowie, którzy utracili członkostwo, jak również spadkobiercy zmarłego członka, nie mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku Wspólnoty.
  5. Jesteśmy posłuszni Kościołowi reprezentowanemu przez Biskupa diecezji, na terenie której Wspólnota posługuje.
  1. Zmianę Reguły Życia Wspólnoty Przymierza „Gwiazda Betlejemska” może podjąć Rada Pastoralna bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady. Każdorazowa zmiana w Regule musi być przedstawiona Biskupowi Diecezjalnemu diecezji, na terenie której Wspólnota żyje i posługuje. Nie dotyczy to zmian w załącznikach do Reguły.
  2. Decyzję o rozwiązaniu Wspólnoty Przymierza Gwiazda Betlejemska podejmuje:
   • Biskup Diecezjalny, gdy działalność Wspólnoty wyrządza szkodę doktrynie lub dyscyplinie kościelnej albo powoduje zgorszenie wiernych;
   • Rada Pastoralna bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, powiadomionych z miesięcznym wyprzedzeniem o spotkaniu Rady.
  3. W przypadku rozwiązania Wspólnoty Rada Pastoralna określa sposób przeznaczenia majątku Wspólnoty.
  4. Członkowie, którzy utracili członkostwo, jak również spadkobiercy zmarłego członka, nie mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku Wspólnoty.
  5. Jesteśmy posłuszni Kościołowi reprezentowanemu przez Biskupa diecezji, na terenie której Wspólnota posługuje.